Regulamin Biblioteki SPnr1


 

                                              Podstawa Prawna :

 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 )

2.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.- o bibliotekach (Dz.U. Z 2012 r. poz.642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829) 

                                                                         

                                                          & 1

Cel działalności biblioteki szkolnej:

1. Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych oraz innych zbiorów gromadzonych w bibliotece szkolnej.

2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji w ramach SCIM.

3.Propagowanie czytelnictwa poprzez systematyczne uatrakcyjnianie księgozbioru,konkursy czytelnicze, zajęcia biblioteczne itp.

                                                                           

                                                             & 2

Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej:

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.Ze zbiorów podręcznych czytelni korzysta się na miejscu, bądź u nauczycieli podczas lekcji.

3.Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych, za którą nauczyciele przejmują odpowiedzialność.

4.Jednorazowo można wypożyczyć : w klasach 1 – 3 jedną książkę , w klasach 4 – 8 trzy książki w tym tylko jedną lekturę obowiązkową , na okres jednego miesiąca.

5.Wykorzystane materiały powinny być jak najszybciej zwrócone do biblioteki. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest prolongata wybranego tytułu.

6. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.

7.Wypożyczone materiał należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.

8.Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę /itp/ musi odkupić taką samą lub inną ,wskazaną przez bibliotekarza pozycję.

9.Wypożyczone książki i inne materiały ze zbiorów biblioteki muszą zostać zwrócone przed końcem roku szkolnego.

10.W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem do rozliczenia się z biblioteką szkolną.

11.Wszystkie zbiory biblioteczne muszą zostać raz w roku skontrolowane poprzez ustalenie wartości zbiorów wykazanej w ewidencji sumarycznej i porównanie jej z wartością w ewidencji księgowej.

12.Skontrum zbiorów bibliotecznych przeprowadzić należy raz na 5 lat. Skład komisji ustala dyrektor szkoły.

13.Biblioteka przyjmuje na stan, opracowuje i udostępnia uczniom i nauczycielom podręczniki dotacyjne.

14.Biblioteka / po podpisaniu umowy użyczenia / wypożycza podręczniki dotacyjne / z obowiązkiem zwrotu/ oraz materiały do ćwiczeń /bezzwrotnie/.

15. Procedura dotycząca podręczników dotacyjnych znajduje się w zarządzeniu dyrektora Nr 1/2015/2016 – dostępnym na stroni internetowej szkoły/ zakładka Dla Rodziców/.


 

                                                        & 3

Zasady postępowania ze zniszczonymi lub nieaktualnymi podręcznikami gromadzonymi w bibliotece szkolnej.

 

1.Wszystkie podręczniki są ewidencjonowane w bibliotece szkolnej iw z związku z tym powinny być zwracane przez uczniów.

2.Podręczniki zniszczone i nieaktualne są zdejmowane z ewidencji biblioteki i przeznaczone do recyklingu/obowiązkowy protokół przekazania/.

3.Na wniosek nauczycieli, część podręczników może pozostać w ewidencji biblioteki i służyć uczniom np. jako materiał edukacyjny.